fbpx

Parama bitininkystės sektoriui (2022 m.)

Paramos tikslas – gerinti bendrąsias bitininkystės produktų gamybos ir prekybos jais sąlygas, užtikrinti bitininkystės sektoriaus tvarumą ir plėtrą.
 
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 m. programą sudaro šios priemonės:
  • „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“;
  • „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“;
  • „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;
  • „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“;
  • „Bičių šeimų atnaujinimas“;
  • „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“;
  • „Rinkos stebėsena“;
  • „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“.
 
Lėšos paramai skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal patvirtintą Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos finansavimo planą.
 
Atkreipiame dėmesį, kad užpildyta paramos paraiška kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis) teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt.
 
PARAIŠKŲ PRIĖMIMO LAIKAS
Nuo 2022 m. sausio 24 d. iki 2022 m. vasario 21 d.
KVIETIMO BIUDŽETAS
Lėšos, skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto, – 1 100 000 Eur.
REMIAMA VEIKLA
1. Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms.
2. Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze.
3. Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas.
4. Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė.
5. Bičių šeimų atnaujinimas.
6. Bitininkystei ir bitininkystės produkcijai skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos.
7. Rinkos stebėsena.
8. Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje.
GALIMI PAREIŠKĖJAI
1. Pagal priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“:
1.1. šalies bitininkų asociacija, kurios viena iš veiklos sričių yra švietimas, mokymas ar
kvalifikacijos tobulinimas;
1.2. bitininkų asociacijos, kurių viena iš veiklos sričių yra mokymas, švietimas ar
kvalifikacijos tobulinimas, žinių apie bites ir bičių produktus bei jų naudą sklaida;
1.3. bendradarbiavimo sutartis pasirašiusios bitininkų asociacijos, kooperatyvai.

2. Pagal priemonę „Kova su bičių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“:
2.1. bitininkų asociacijos, kooperatyvai;
2.2. bičių laikytojai, turintys daugiau kaip 150 bičių šeimų, kurių laikomos bičių šeimos
registruotos Ūkinių gyvūnų registre, ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre
žemės ūkio valdą įregistravę valdytojai;
3. Pagal priemonę „Bičių šeimų transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ – bičių
laikytojai, turintys ne mažiau kaip 47 bičių šeimas, kurių laikomos bičių šeimos registruotos Ūkinių
gyvūnų registre, ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą
įregistravę valdytojai;
4. Pagal priemonę „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant
nustatyti jų kokybines savybes“ – bičių laikytojai, kurių laikomos bičių šeimos registruotos Ūkinių
gyvūnų registre, ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą
įregistravę valdytojai.

5. Pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“:
5.1. bičių laikytojai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio
valdą įregistravę valdytojai, turintys bent dvejus metus bitininkavimo patirties – grynarasėms bičių
motinoms įsigyti;
5.2. bičių laikytojai, kurių laikomos bičių šeimos registruotos Ūkinių gyvūnų registre, ir
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą įregistravę valdytojai –
naujiems aviliams įsigyti.
6. Pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių
tyrimų programos“ – mokslo ir studijų institucijos, bendradarbiaujančios su šalies bitininkų
asociacijomis.

7. Pagal priemonę „Rinkos stebėsena“ – mokslo ir studijų institucijos, valstybinės institucijos
ir įstaigos, ūkio subjektai, atliekantys įvairius statistinius rinkos tyrimus.
8. Pagal priemonę „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę
rinkoje“ – bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 20 bičių šeimų, kurių laikomos bičių šeimos
registruotos Ūkinių gyvūnų registre, ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre
žemės ūkio valdą įregistravę valdytojai.

VEIKLOS SRITIES ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklės
(toliau – Taisyklės) ir paramos paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2022 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 3D-21 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui
2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.
Taisykles galite rasti NMA puslapyje www.nma.lt →Parama → Parama bitininkystei.

PARAIŠKŲ PATEIKIMO BŪDAS
Užpildyta paramos paraiška pagal Bitininkystės programos priemones (3 priedas) kartu su
reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis), nurodytais Dokumentų, teikiamų kartu su paramos
paraiška, sąraše (4 priedas), teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el.
paštu dokumentai@nma.lt, pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus.
Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos
paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti bei
pateikti ir įgalioto asmens. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba
įgaliojimą, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas.
Paramos paraiškos gali būti teikiamos šiais formatais: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF.
Teikiant dokumentus el. paštu dokumentai@nma.lt, vienu metu gali būti įkeliami ne didesni nei 25
MB apimties dokumentai. Jeigu dokumentai siunčiami ne vienu metu, jie turi būti pateikti tą pačią
dieną. Jei teikiami statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų techniniai dokumentai, jie turi būti
pateikti elektronine forma (ne didesni nei 25 MB)

INFORMACIJA TEIKIAMA
– Telefonu: (8 5) 252 6999, 1841;
– NMA interneto svetainės meniu skiltyje „Susisiekite“ užpildant formą „Užduokite
klausimą el. būdu“;
– elektroniniu paštu info@nma.lt;
– paštu adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

Šaltinis

Komentuok

Your email address will not be published. Required fields are marked *