fbpx

Pirkimo-pardavimo, prekių grąžinimo sąlygos

Bendrosios nuostatos
1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau vadinamos “Taisyklės”) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau vadinama “Klientas”) ir internetinės parduotuvės „Dzūkijos Krašto Medus“ (toliau vadinama “Internetinė parduotuvė”) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybes, prekių įsigijimo bei už jas apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką bei kitas nuostatas, susijusias su veikla, vykdoma internetinėje parduotuvėje.
1.2 Internetinė parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti taisykles, iš anksto neįspėjus kliento, atsižvelgiant į teises aktų nustatytus reikalavimus. Klientui taikomos tos taisyklės, kurios galiojo pirkimo metu.
1.3 Taisyklės yra taikomos, kai Klientas bet kokiu būdu ar forma naudojasi internetine parduotuve, atlieka prekių užsakymą, vykdo prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius duomenis, komentuoja bei vertina prekes, ar kitu būdu naudoja internetinės parduotuvės informaciją (Toliau vadinama „Paslaugos“).
1.4 Internetinės parduotuvės „Dzūkijos Krašto Medus“ veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje, prekyba vyksta ES teritorijoje.
1.5 Klientas užsakymo patvirtinimo metu patvirtina, kad suprato taisyklių turinį, jas perskaitė ir sutinka su visomis sąlygomis, nuostatomis bei įsipareigoja jų laikytis.
1.6 Klientus nesutikęs laikytis nustatytų taisyklių ir įsipareigojimų netenka teisės naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis. 1.7 Internetinė parduotuvė yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar nesusipratimai kyla dėl to, jog klientas, nesusipažino su taisyklėmis ar neatsižvelgė į jam teikiamas rekomendacijas, nevykdė savo įsipareigojimų, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.8 Internetinės parduotuvės paslaugomis gali naudotis asmenys, kurie yra: Veiksnūs fiziniai asmenys t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo nustatyta tvarka. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja pajamomis. Juridiniai asmenys

Sutarties sudarymas
2.1 Pirkimo – pardavimo sutartis tarp kliento ir internetinės parduotuvės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas pateikia užsakymą administracijai ir kai nurodytu elektroniniu paštu gauna laišką su užsakymo patvirtinimu. Nuo to momento klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti ir jas priimti.
2.2 Kiekviena tarp Kliento ir internetinės parduotuvės sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „Dzūkijos Krašto Medus“ parduotuvės duomenų bazėje.

Internetinės parduotuvės teisės
3.1 „Dzūkijos Krašto Medus“ internetinė parduotuvė pasilieka teisę savo nuožiūra nustatyti minimalią prekių krepšelio sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Kliento užsakymas.
3.2 Jei Klientas bando pakenkti internetinės parduotuvės veiklai, pažeidžiant įsipareigojimus, kliudant parduotuvės darbo stabilumui ar saugumui, „Dzūkijos Krašto Medus“ internetinė parduotuvė turi teisę nedelsiant, be jokio įspėjimo sustabdyti ir apriboti Klientui naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis, panaikinant Kliento registraciją.
3.3 Susidarius svarbiomis, „force majeure“ aplinkybėmis, kurios liečia „Dzūkijos Krašto Medus“ internetinę parduotuvę, parduotuvė turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Klientams.
3.4 Internetinė parduotuvė turi teisę iš anksto nepranešusi klientui anuliuoti užsakymą, jei klientas atlikęs užsakymą nesumoka per 3 (tris) darbo dienas ir apie savo vėlesnį apmokėjimą nebuvo informavęs administracijos.

Internetinės parduotuvės įsipareigojimai
4.1 Internetinė parduotuvė įsipareigoja sudaryti galimybę Klientui naudotis „Dzūkijos Krašto Medus“ internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2 Internetinė parduotuvė įsipareigoja gerbti Kliento privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją. Visi Kliento pateikti asmeniniai duomenys yra tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką.
4.3 Internetinė parduotuvė įsipareigoja pristatyti Klientui užsakytas prekes jo nurodytu adresu pagal „Prekių pristatymo“ taisykles ir ten nurodytomis sąlygomis.
4.4 Internetinė parduotuvė, dėl svarių priežasčių negalėdama pristatyti Kliento užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę, ar bet kokią kitą prekę pagal Kliento pageidavimą, kuri būtų verta tos pačios pirkimo sumos. Jei klientas atsisako pasirinkti kitą prekę, internetinė parduotuvė įsipareigoja grąžinti pinigus per 3(tris) darbo dienas. Ši sąlyga taikytina tuo atveju, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Grąžinama visa pinigų suma, bei susidariusios papildomos išlaidos, kurios buvo susidariusios atiekant užsakymą.
4.5 Internetinė parduotuvė įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas grąžinti klientui pinigus, jei prekė buvo grąžinta. Terminas skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

Atsakomybė
5.1 Klientas, naudojantis internetinės parduotuvės paslaugomis, yra visiškai atsakingas asmuo ir yra pats atsakingas už asmens duomenų teisingumą. Jei Klientas nepateikęs tikslių asmens duomenų, per kuriuos buvo padaryti nuostoliai ar susidarė kiti padariniai, internetinė parduotuvė įgauna teisę reikalauti iš Kliento patirtų nuostolių atlyginimo.
5.2 Pirkėjas pilnavertiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis „Dzūkijos Krašto Medus“ Internetinės parduotuvės paslaugomis.
5.3 Jei registruoto vartotojo / kliento duomenimis naudojasi kitas asmuo/enys kliento sutikimu, internetinė parduotuvė šį asmenį/ius laiko Klientu. Tačiau Registruotas vartotojas atsako už trečiųjų asmenų naudojimąsi internetinės parduotuvės paslaugomis.
5.4 Jei internetinėje parduotuvėje yra nuoroda į kitų įmonių internetinius tinklapius, „Dzūkijos Krašto Medus“ internetinė parduotuvė nėra atsakinga už ten esančią ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms neatstovauja.
5.5 Internetinė parduotuvė negali atsakyti dėl tinkamo partnerių įsipareigojimų vykdymo.
5.6 Atsiradus žalai naudojantis internetinio puslapio paslaugomis, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai susidariusius tiesioginius nuostolius.

Prekių grąžinimas ir keitimas
6.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

Maisto prekių grąžinimas ir keitimas
7. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:

7.1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;

7.2. atitinkamai sumažinti kainą;

7.3. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

8. Šių taisyklių 7 punkte nustatytomis teisėmis pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

9. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos išsiunčiant prekę į artimiausią pašto skyrių arba paštomatą. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę arba užpildo prekių gražinimo formą. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 7 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama sąskaitos kopija arba el. paštu gautas užsakymo patirtinimo informacija.

10. Jeigu pirkėjas nepateikia prekės pirkimą-pardavimą iš „Dzūkijos Krašto Medus“ patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 7 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

11. Kilus nesutarimui tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl maisto prekės kokybės, pardavėjas, gavęs pirkėjo raštišką prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 dienas raštu kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o tyrimo rezultatus, kai tik juos raštu pateikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pranešti vartotojui.

12. Išlaidos, susijusios su maisto prekių kokybės tyrimais, apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 7 ar 11 punktų reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.

Nemaisto prekių grąžinimas ir keitimas
14. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:
14.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
14.2. atitinkamaisumažinti prekės kainą;
14.3. per protingą terminąneatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
14.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;
14.5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
15. Prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas.
16. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos išsiunčiant prekę į artimiausią pašto skyrių arba paštomatą. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę arba užpildo prekių gražinimo formą. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 14 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama sąskaitos kopija arba el. paštu gautas užsakymo patirtinimo informacija.
17. Jeigu pirkėjas nepateikia prekės pirkimą-pardavimą iš „Dzūkijos Krašto Medus“ patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 4 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.
18. Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė ne maisto produktų inspekcija arba VNPI) dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.
19. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 14 ar 18 punktuose nurodytų reikalavimų, pirkėjas dėl prekių kokybės įvertinimo gali kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.
20. Prekės kokybės įvertinimo išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Pardavėjas ir/ar pirkėjas, jeigu pageidauja, gali dalyvauti įvertinant prekės kokybę.
22. Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti siunčia pirkėjas. Tokių prekių kokybė gali būti įvertinama ir pirkėjo namuose. Siuntimo išlaidas pardavėjas konpensuoja pirkėjui tuo atveju kai VNPI nustato, kad produktas neatitinka kokybiškos prekės reikalavimų.
23. Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.
24. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, pakeisti ją analogiška preke.
Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą terminą grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.
25. Prekės, nurodytos šių taisyklių 24 punkte, keičiamos ar grąžinamos prekės išsiunčiant prekę į artimiausią pašto skyrių arba paštomatą. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę arba užpildo prekių gražinimo formą. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 4 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama sąskaitos kopija arba el. paštu gautas užsakymo patirtinimo informacija.
26. Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 24 punkte nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
27. Kilus ginčui dėl prekės išvaizdos pakeitimų ar prekės sugadinimo, pardavėjas privalo raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.
28. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 24 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes:
spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 49.00), audinius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09, 55.12-55.16), mašinas ir mechaninius įrenginius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 84.00), elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 85.00), antžeminio transporto priemones (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 87.00), optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 90.00), laikrodžius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 91.00), baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 94.00), žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 95.00, išskyrus 95.06 – 95.07).

29. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
30. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
31. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
32. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

Baigiamosios nuostatos
33.1 Šios taisyklės yra sudarytos vadovaujantys LR teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

33.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.